terms-and-conditions2019-03-16T18:59:36+07:00

KEEN Profile

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของท่าน กรุณาอ่านและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก Keen Profile และข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะสมัครและทำแบบทดสอบของเรา

การที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก Keen Profile (“สมาชิก”) หรือการที่ท่านเข้าร่วมโปรแกรมของ Keen Profile บนเว็บไซต์ และ/หรือเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้น ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงเห็นชอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดของโปรแกรม และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

 1. หากท่านประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Keen Profile ให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Keen Profile สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.keenprofile.com บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้สมัครเป็นสมาชิก
 1. เพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิก Keen Profile และ/หรือใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัท สมาชิกจะต้องให้รายละเอียดหรือข้อมูลที่จำเป็นให้แก่บริษัทเพื่อใช้บริการเช่นว่า หากสมาชิกไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะให้รายละเอียดหรือข้อมูลดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้า
 1. การที่สมาชิกขอลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัท ถือว่า สมาชิกตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดของเว็บไซต์
 1. การที่สมาชิกลงทะเบียนในโปรแกรมนี้ ถือว่าสมาชิกตกลง ยินยอม และรับทราบว่า รายละเอียดและข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการของทาง Keen Profile (“ข้อมูลธุรกรรม”) เป็นผู้ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและโดยผ่านตัวกลางหนึ่งหรือหลายราย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทนั้น ที่เปิดเผยต่อบริษัท หรือที่บริษัทเปิดเผย และบริษัทจะใช้ข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการคำนวณผลประเมินเพื่อการวิจัย การศึกษา การตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการโปรแกรมโดยบริษัทหรือบริษัทพันธมิตร และวัตถุประสงค์ใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร
 3. การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการซ่อมบำรุงระบบของเว็บไซต์ตามปกติ ซึ่งรวมถึงการสอบบัญชีของบริษัท
 4. การออกแบบบริการใหม่หรือปรับปรุงบริการเดิมที่บริษัทให้บริการ หรือที่บริษัทพันธมิตร ให้บริการแก่สมาชิก
 5. การทำการตลาดสินค้าและ/หรือบริการหรือสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกโดยบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใดๆ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจับคู่เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถเข้าใจถึงลักษณะของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้บริการ และ/หรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถเลือกบริการ และ/หรือสินค้าต่างๆ ที่สมาชิกน่าจะสนใจและเพื่อยืนยันว่าสมาชิกมีความสัมพันธ์กับพันธมิตรรายที่เลือกแล้วหรือไม่
 6. การส่งจดหมายข่าว ข้อความทางการตลาด ข้อเสนอส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นใดโดยบริษัท ให้แก่สมาชิกเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอกและข้อมูลอื่นใดอาจเลือกดำเนินการดังกล่าวได้โดยติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์ระบุไว้
 7. การสื่อสารจากบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต่อสมาชิก
 8. การตรวจสอบข้อร้องเรียน ธุรกรรมที่น่าสงสัย และการวิจัยเพื่อการพัฒนาบริการ
 9. การเปิดเผยตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด
 10. วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด
 1. บริษัทเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมที่บริษัทครอบครองที่เกี่ยวกับสมาชิกไว้เป็นความลับ แต่สมาชิกตกลงว่า บริษัทอาจโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศไทย) และในกรณีดังต่อไปนี้
 2. ผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการส่งเสริมการขายที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องรายใดๆ หรือบุคคลใดๆ ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกโดยมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับต่อบริษัท
 3. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาลที่มีเขตอำนาจ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแล หรือเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้อง
 4. ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีหน้าที่ต่อบริษัทในการเก็บรักษาความลับ ซึ่งให้บริการการเป็นที่ปรึกษา การวิจัย การบริหาร การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลหรือบริการอื่นๆ ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 5. บุคคลอื่นใดที่มีหน้าที่ต่อบริษัทในการเก็บรักษาความลับ ซึ่งรวมถึง และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทนั้น และ
 6. บุคคลใดๆ ที่บริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจมีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของประเทศต่างๆ ที่ไม่ใช่ประเทศไทยสำหรับข้อมูลที่โอนให้แก่ประเทศต่างๆ ดังกล่าวเหล่านั้น แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำตามอำนาจที่เหมาะสมเท่านั้น
 7. การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
 8. การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
 9. การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
 1. ข้อมูลธุรกรรมที่วิเคราะห์แล้วและข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วของสมาชิกที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและหลังการลงทะเบียนและการใช้โปรแกรมถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ว่าในเวลาใดๆ ในการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือการให้บริการใดๆ ให้แก่สมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ข้อมูลที่สมาชิกให้มานั้นเป็นเท็จ ทำให้หลงผิดหรือไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ บริษัทมีสิทธิ์ระงับความเป็นสมาชิกและการให้บริการได้
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก และ/หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. คำบอกกล่าวและการสื่อสารทั้งหมดจะถือว่าได้ให้แล้วโดยชอบหากได้ส่งมอบหรือส่งไปยังที่อยู่อีเมล ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่สมาชิกให้ไว้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่คำบอกกล่าวและการสื่อสารดังกล่าวไม่สามารถส่งไปถึงสมาชิกได้
 5. บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่การให้บริการเกิดการไม่สมบูรณ์เนื่องจากที่อยู่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้โดยสมาชิกไม่ถูกต้อง
 6. ในกรณีของข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมนี้ การวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด
 7. ข้อมูลและข้อมูลปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทมีอยู่ในเว็บไซต์ http://www.keenprofile.com ของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ท่านรับรู้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ